Periodisering

Følg

Noen kostnads- eller inntektsposteringer kan det være naturlig å fordele over flere regnskapsperioder (måneder). Eksempel på slike kan være forskuddsleasing, forskuddsbetalt forsikring eller forskuddsbetalt husleie. Ved hjelp av rutinen for 'Periodisering' kan du automatisere slike fordelingsposteringer.

Slik bruker du periodiseringsrutinen:

1. Start med å postere hele kostnaden direkte på den kostnads- eller inntektskontoen den hører hjemme.

2. Før du lagrer bilaget velger du 'Bilag | Periodiser bilaget..' fra menylinjen i toppen.  Du får da opp en melding som sier at periodisering vil skje når bilaget blir lagret.

         

3. Fullfør bilaget, og lagre på vanlig måte. Du får nå opp dialogen for periodisering. 
    Kryss av for de posteringene du vil ha periodisert. Videre angir du:
    Periodiseringskonto: Den balansekontoen som skal benyttes som motpost til     periodiseringsposteringene.
    Fra periode: Den første perioden (måneden) kostnaden/inntekten skal periodiseres til. Kan være mellom første ikke-sperrede periode inneværende år og siste periode neste år. 
    Antall perioder: Hvor mange perioder (måneder) kostnad/inntekt skal fordeles over. Du kan fordele på inntil 84 perioder (7 år).

4. Beløp pr. periode, og siste periode regnes ut og vises i bildet.

5. Klikk OK for å godkjenne og lagre bilaget. Nå opprettes et bilag pr. år med periodiseringsposteringer.


Periodiseringsbilagene opprettes i egen bilagsserie fra nr. 98001 og utover. Du kan se på bilaget i bokføringsbildet ved å velge bilagsserien for 'Periodisering', men bilaget kan ikke korrigeres. Eventuell korrigering må skje ved at du korrigerer det opprinnelige bilaget og endrer forutsetningene i dette. Annullering av lagret periodisering skjer på tilsvarende måte, ved at du korrigerer opprinnelig bilag og fjerner avkryssingen(e) for hva som skal periodiseres.

En delvis tilbakeføring av tidligere utført periodisering (f.eks. dersom en leasingkontrakt avsluttes før avtaleslutt) gjøres ved at du posterer motsatt av opprinnelig bilag, og periodiserer tilbakeføringen tilsvarende. 
Eksempel: Du har en leasingkontrakt med forskuddsleie 120000,- som er periodisert over 60 perioder (5 år) fra og med 7/2012 til og med 6/2017. I mai 2015 avsluttes denne. Det gjenstår da 26 perioder a kr. 2000,- som må tilbakeføres. Du lager et bilag der du posterer 52000 til kredit på konto for leasing, og periodiserer denne over 26 perioder, med startperiode 5/2015.

Merk at i periodiseringsbilaget benytter programmet flere datoer i hvert bilag. Datoene vises i feltet for linjetekst.

I menyen Agro\Oppsett\Klient\Periodisering kan du sette opp regler for konti som du ønsker periodisert hver gang du posterer på dem. Da vil periodiseringsrutinen komme opp automatisk hver gang du posterer på aktuell konto.

Eksempel på oppsett over konti som alltid skal periodiseres:


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk