Bokføring av mva på importerte varer fra og med 2017

Følg

Importører som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal fra 2017 rapportere innførselsmerverdiavgiften direkte i mva-oppgaven. Mva-oppgaven har også endret navn til «Skattemelding for merverdiavgift», forkortet «Mva-meldingen», fremdeles RF-0002 / RF-0004.

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/

Agro økonomi har løst dette ved å opprette forskjellige avgiftskoder (se menyvalg Registre -> Avgift). Du må stå i regnskapsår 2017 eller nyere for å se de nye kodene.


Bokføring av importerte varer

Du må først finne merverdiavgifts-grunnlaget. Det finner du i Tolldeklarasjonen:

Rubrikk 46 oppgir statistisk verdi og rubrikk 47 oppgir toll og andre avgifter. Andre avgifter kan være: Særavgift, dersom den er oppgitt i tolldeklarasjonen, og Forskningsavgift.

Mva-grunnlaget = statistisk verdi (=tollverdi*) + evt. toll + evt. andre avgifter.

Bruk avgiftskode i henhold til riktig mva-sats:
25 %: kode 14 og 18
15 %: kode 15 og 19  
0% (avgiftsfritt): kode 20

Avgiftssatsen avhenger av hva som importeres og til hvilket formål. Vær oppmerksom på at én tolldeklarasjon kan inneholde varer med ulik mva-sats. I så fall må du finne riktig tollverdi, toll og andre avgifter per mva-sats.

Eksempel på bokføring:

Vare med 25% mva. Statistisk verdi kr. 500 + toll og andre avgifter kr. 100 = merverdiavgiftsgrunnlag kr. 600.

Opprett nytt bilag og tast Ctrl N for å få netto-beregning av mva (Sjekk at feltet 'Mva-beregning' helt nederst i bildet endres fra Brutto til Netto).
Debet (+) konto 4xxx avgiftskode 14  kr 600
Kredit (-) konto  4xxx avgiftskode 18  kr 600


I tillegg: Varefaktura fra leverandør brukes som grunnlag for bokføring av selve varekostnaden, slik:

Debet (+) konto 4xxx  avgiftskode 00  Beløp=den verdien som varefakturaen oppgir
Kredit (-) konto 20xxx (leverandørkonto)  Samme beløp som over

Bruk gjerne samme 4000-konto i begge bilagene.

OBS! Varefaktura fra leverandør kan ikke benyttes som mva-grunnlag. Den skal kun brukes for å bokføre selve varekostnaden. 

* I følgende tilfeller er tollverdi ikke lik statistisk verdi:
- Innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Da er tollverdi = 20% av stat.verdi.
- Innførsel av tanntekniske produkter har egen beregning.
- Gjeninnføring av bearbeidet vare. Da er tollverdi = verdien av arbeidet + frakt tur/retur

Tolldirektoratet vil månedlig sende en tolldeklarasjonsoversikt som en ny tjeneste i Altinn.
Denne kan ikke brukes som bokføringsgrunnlag, men som kontroll mot det du har bokført på grunnlag av de enkelte tolldeklarasjonene.
Det er Tolletatens deklarasjonssystem (TVINN) som er kilden til opplysningene i oversikten. Når ny oversikt er gjort tilgjengelig mottar virksomheten varsel pr. epost fra Altinn.

http://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-direktoratet/tolldeklarasjonsoversikt-i-altinn/
 

Bokføring av import av tjenester – se eget dokument.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk